Sporazum o članstvu

SPORAZUM O ČLANSTVU ZA KORIŠTENJE USLUGA „SPIN CITY“

 1. Pojmovnik

1.1 „Spin City“ je ime za korištenje usluga objedinjenih u okviru car sharing servisa prema uvjetima iz ovog Sporazuma. Spin City usluga omogućava svojim članovima pristup floti električnih i konvencionalnih vozila u sustavu car sharinga, a putem Spin City aplikacije i članske kartice. Korištenje usluge podrazumijeva zajedničko sukorištenje vozila članova Spin Cityja za putovanje na području grada Zagreba, odnosno unutar granica Republike Hrvatske.

1.2. Davatelj usluge je Urban Mobility d.o.o. koji osigurava korištenje usluga u okviru Spin City usluga.

1.3. Korisnik usluga je fizička ili pravna osoba koja je s Davateljem usluge prihvaćanjem dolje navedenih uvjeta na ovaj način sklopila Sporazum o članstvu za korištenje usluga Spin City (u daljnjem tekstu Sporazum), odobrenog od strane Davatelja usluga kroz proces registracije i validacije korisničkog računa na temelju koje joj je aktiviran korisnički račun.

1.4. Ukoliko je korisnik pravna osoba, tada je dužan prilikom registracije  točno navesti i dostaviti potrebne podatke o fizičkim osobama djelatnicima kod Korisnika usluge, a  koje će koristiti ovu uslugu.  Vozilo ne smije koristiti niti jedan  djelatnik pravne osobe ako nije registriran od strane  Korisnika usluga.  Svako korištenje usluge od strane osobe koju pravna osoba- Korisnik usluge nije decidirano navela kao ovlaštenika korištenja usluge smatrat će se grubim kršenjem ugovorne obveze i razlog je za jednostrani raskid Sporazuma te povlači odgovornost Korisnika za naknadom tako prouzročene štete.

Ako će računi Davatelja usluge glasiti, a prema uputi Korisnika usluga, na pravnu osobu, Korisnik usluga je dužan isto naznačiti nakon procesa registracije. Isto izdavanje računa na pravnu osobu ne utječe na odgovornost Korisnika usluge za ispunjenje svojih obveza.

1.5. Članska kartica predstavlja RFiD karticu koja služi za pristup vozilu odnosno otključavanje/zaključavanje vozila.

1.6. Pravilnik o parkiranju predstavlja pravila parkiranja određena od strane Davatelja usluge, koja Davatelj usluga može slobodno i po potrebi mijenjati prema uvjetima iz ovog Sporazuma. Ista pravila određuju način i lokacije za preuzimanje i povrat vozila unutar same Spin City Zone, a koja je definirana Pravilnikom o parkiranju. Isti Pravilnik o parkiranju predstavlja sastavni dio ovog Sporazuma te Korisnik potvrđuje da je upoznat s njima.

1.7. Područje na kojem je Korisniku usluge dopušteno koristiti vozila Davatelja usluge je područje cjelokupne RH, s tim da se vozilo preuzima i vraća isključivo unutar Spin City Zone. Izričito je zabranjeno koristiti vozila izvan područja RH osim ako Davatelj usluge da Korisniku usluge posebno pismeno dopuštenje.

1.8. Pravilnik o naknadama – Spin City cjenik predstavlja pregled usluga i/ili paketa usluga s pripadajućim cijenama. Isti Pravilnik o naknadama predstavlja sastavni dio ovog Sporazuma te Korisnik usluge potvrđuje da je upoznat s njima.

 1. Opći uvjeti

2.1. Ovaj Sporazum s pripadajućim pravilnicima obuhvaća sve odredbe i uvjete kojima se reguliraju prava i obveza između Davatelja usluge i Korisnika usluge, od učlanjenja, tj. registracije i validacije od strane ovlaštenih osoba Davatelja usluge, preuzimanje vozila, način korištenja, uvjete i način povratka vozila, plaćanje, odgovornost za štetu kao i ostala prava i obveze ugovornih strana.

2.2. Odredbe sporazuma vrijede za sve registrirane korisnike usluga (servisa) „SPIN CITY”. Prihvaćanjem odredbi ovog sporazuma Korisnik usluga sklapa s Davateljem usluga ugovor o članstvu za korištenje car sharing servisa koji omogućava Korisniku usluge da iznajmi vozilo pod uvjetima ovoga Sporazuma za određeno vrijeme.

2.3. Davatelj usluge na svojim web-stranicama čini dostupnima informacije koje se odnose na korištenje usluga. Davatelj usluge ne preuzima odgovornost za eventualne smetnje i prekide u telekomunikacijskoj mreži ili pak nedostupnost usluga uzrokovane okolnostima na koje Davatelj usluge ne može utjecati.

2.4. Davatelj usluga slobodno, bez dodatne suglasnosti Korisnika usluga, donosi i mijenja interne akte na koje se poziva u ovom Sporazumu, a za što ga Korisnik usluge izričito ovlašćuje i daje mu dopuštenje. Sve izmjene i dopune istih internih akata Davatelj usluge učinit će dostupnima Korisniku usluge na web-stranicama Davatelja usluge. Smatrat će se da je Korisnik usluge prihvatio izmjene ako u roku od 15 dana od dana kada mu postanu dostupne preko web-stranica ne prigovori ili se na bilo koji način ne usprotivi izmjenama i dopunama.

2.5. Davatelj usluga ima pravo na izmjene i dopune odredbi Sporazuma o članstvu. Sve izmjene i dopune učinit će se dostupnima Korisniku usluge na web-stranicama Davatelja usluge. Smatrat će se da je Korisnik usluge prihvatio izmjene ako u roku od 15 dana od dana kada mu postanu dostupne preko web-stranica ne prigovori ili se na bilo koji način ne usprotivi izmjenama i dopunama.

2.6. Sporazum o članstvu je pravni posao u kojem Korisnik usluga ne stječe pravo vlasništva nad vozilima ili neko drugo pravo, ovlaštenje o uporabi licence ili bilo kojeg drugog prava koje pripada Davatelju usluga, vezano za vozila ili uslugu, već samo stječe pravo ograničenog korištenja vozila Davatelja usluge uz obvezu plaćanja naknade.

Izričito se ističe da Korisnik usluge nema samostalan posjed nad vozilima.

2.7. Davatelj usluge može, prema vlastitom nahođenju, provoditi promotivne akcije svojih proizvoda i usluga u marketinške i druge svrhe, te se na iste primjenjuju odredbe ovoga sporazuma. Posebne uvjete svake pojedine akcije Davatelj će odrediti pojedinačnom internom odlukom koja će biti objavljena na internet stranicama Davatelja usluge.

2.8. Svi interni akti Davatelja usluge smatraju se sastavnim dijelom ovog Sporazuma.

 1. Sklapanje sporazuma/članstvo

3.1. Sporazumom o članstvu Davatelj usluga i Korisnik usluga uređuju davanje na korištenje jednog od vozila kojima raspolaže Davatelj usluge na ograničeni period, plaćanje naknade za korištenje vozila te sve druge odnose.

3.2. Smatrat će se da je Sporazum o članstvu sklopljen tek nakon što potencijalni Korisnik usluge izvrši online registraciju korisničkog računa na web-stranicama Davatelja usluga te njegov zahtjev nakon provjere podataka bude odobren od strane Davatelja usluga i bude mu uručena članska kartica. U procesu registracije Korisnik usluga će izabrati osobni PIN broj koji služi za dodatnu verifikaciju Korisnika usluge kada vozilo Davatelja usluge preuzima na korištenje putem aplikacije ili članske kartice. Isti PIN broj Korisnik usluge je dužan držati tajnim i ne smije ga odavati niti jednoj drugoj osobi, te Korisnik usluge pristaje da se za svako korištenje vozila aktivirano bilo putem istog PIN-a bilo putem aplikacije tereti isključivo predmetni Korisnik usluge.

3.3. Osnovni uvjeti da bi se odobrio zahtjev za članstvom, kao i za trajanje članstva i korištenje usluga su: punoljetnost potencijalnog Korisnika usluge, vozačka dozvola koja se smatra važećom na području Republike Hrvatske, a koja vrijedi još najmanje 365 dana od trenutka izdavanja, valjani osobni identifikacijski dokument potencijalnog Korisnika usluga te validna i važeća kreditna kartica za plaćanje koju Davatelj usluge prihvaća te kojom Korisnik usluge jamči za obveze koje nastaju temeljem korištenja vozila i u svezi korištenja vozila, sukladno ugovornim uvjetima.
Za odobrenje zahtjeva za članstvo pravnoj osobi, kao i za trajanje članstva i korištenje usluge, pravna osoba je obavezna točno naznačiti koje fizičke osobe – djelatnici pravne osobe u pitanju će biti ovlaštenici korištenja usluge. Svaka od tih osoba mora ispunjavati uvjete iz prethodnog stavka. Pravna osoba – Korisnik usluge odgovara za svaku štetu koju njezini djelatnici prouzroče Davatelju usluge.

3.4. Ako Korisniku usluge istekne valjanost vozačke dozvole, ili je Korisniku usluge vozačka trajno ili privremeno oduzeta, ili ako je protiv istog pokrenut prekršajni postupak radi vožnje pod utjecajem alkohola ili drugih opojnih sredstava, prebrze vožnje ili bilo kojeg prometnog prekršaja, Korisnik usluge je dužan o tome odmah obavijestiti Davatelja usluge. Ako ne postupi sukladno prethodnom stavku, smatrat će se da je Ugovor raskinut od trenutka kada je Davatelj usluge saznao o nastaloj okolnosti. Zbog nepravovremenog obavještavanja/neobavještavanja Davatelja usluge o tako novonastaloj situaciji na strani Korisnika usluge, Korisnik usluge dužan je platiti ugovornu kaznu u maksimalnom iznosu od 7.000,00 kn, a koji točan iznos ugovorne kazne će odrediti Pružatelj usluge imajući u vidu stupanj i posljedice kršenja ugovornih odredbi.

 1. Preuzimanje i kontrola vozila

4.1. Korisnik usluge može zatražiti uporabu bilo kojeg vozila Davatelja usluge koje je u datom trenutku označeno kao slobodno, tj. na raspolaganju. Korisnik usluge po potrebi i po vlastitoj procjeni može rezervirati vozilo do 15 min prije preuzimanja. Eventualni troškovi rezervacije propisani su Pravilnikom o naknadama, a koji čini sastavni dio ovog Sporazuma.

4.2. Prije preuzimanja vozila, Korisnik usluge je dužan provjeriti vozilo, uključujući i interijer, kako bi se ustanovilo ima li predmetno vozilo bilo kakav materijalni nedostatak, oštećenje ili je prekomjerno zaprljano, kao i provjeriti je li se u vozilu nalazi sva dokumentacija i oprema navedena u Popisu dokumentacije i opreme vozila, sastavljene od strane Davatelja usluge, a koji se nalazi u svakom vozilu Davatelja usluge. Isti Popis Davatelj usluge ažurira te je u istom navedena sva dokumentacije i oprema koja se nalazi u vozilu. Korisnik usluge je dužan odmah obavijestiti Davatelja usluge o postojanju oštećenja, nedostataka ili bilo kakvih drugih problema koji su vezani za vozilo ili instaliranu opremu. U slučaju postojanja bilo kakvih oštećenja, materijalnih nedostataka te nedostataka dokumentacije i opreme te sl., Korisnik usluge je dužan, prije početka korištenja vozila, o svom trošku, kontaktirati uslužni centar Davatelja usluge, na način da će nedostatke fotografirati i problem prijaviti pozivanjem pozivnog centra te točno i iskreno informirati službu za korisnike Davatelja usluge o vrsti otkrivenih nedostataka.

4.3. Električna vozila mogu biti opremljena AC priključkom za punjenje koji je lociran u prtljažniku vozila. Prije pokretanja vozila Korisnik usluge je dužan provjeriti je li AC priključak za punjenje na navedenoj lokaciji. Ako se punjač ne nalazi u prtljažniku vozila, a naveden je u Popisu dokumentacije i opreme vozila, dužan je to odmah prijaviti Davatelju usluge kao nastalu štetu.

4.4. Korisnik usluge ne može se pozivati na postojanje bilo kakvih materijalnih nedostataka ako nije postupio u skladu s odredbom prethodnog stavka te će se smatrati odgovornim za iste nedostatke, kao i za troškove popravka vozila, čišćenja te bilo koje druge troškove koji budu nastali u svezi s utvrđenim nedostacima.

4.5. Davatelj usluge je ovlašten zabraniti uporabu vozila, ako po svojoj slobodnoj procjeni ocijeni da nedostaci u pitanju to zahtijevaju.

4.6. Ako prijava nedostataka od strane Korisnika usluga rezultira procjenom Davatelja usluga da vozilo bude proglašeno neupotrebljivim, Korisniku usluga može se dodijeliti na uporabu drugo vozilo koje se nalazi na prihvatljivoj udaljenosti od date lokacije i koje je u tom trenutku na raspolaganju.

 1. Korištenje vozila

5.1. Korisnik usluge je dužan koristiti vozilo s dužnom pažnjom i savjesnošću i u skladu s uputstvima, korisničkim priručnikom, dokumentima vozila, proizvođačevim specifikacijama, kao i u skladu s prometnim propisima. Dužan je pridržavati se zakonskih ograničenja brzine te prilagoditi vožnju uvjetima na cesti. Prije parkiranja (povrata vozila) Korisnik usluge mora osigurati vozilo za slučaj provale (vrata, prozori, krovni otvor moraju biti zatvoreni i zaključani).

5.2. Korištenje vozila Davatelja usluge od strane Korisnika usluge regulirano je Pravilnikom o korištenju vozila koji čini sastavni dio ovog Sporazuma. Prilikom validacije svaki će Korisnik usluge dobiti Spin City člansku karticu koja predstavlja isključivo vlasništvo Davatelja usluge. Korisnik usluge dužan je odmah nazvati Spin City pozivni centar ako pri preuzimanju vozila zamijeti da je isto prljavo, primijeti oštećenja ili u slučaju prometne nesreće. Također, u slučaju prometne nesreće, ako je potrebno, dužan je kontaktirati policiju. Svako oštećenje, uništenje, otuđenje ili gubitak članske kartice ili nekog drugog načina pristupa vozilu, kartice za gorivo ili kartice za parking Korisnik usluge je dužan prijaviti Davatelju usluge pozivom pozivnom centru. Korisnik usluge dužan je snositi sve troškove izrade novih članske iskaznice ili nekog drugog načina pristupa vozilu, kartice za gorivo ili kartice za parking kao i ostalih troškova koji rezultiraju iz oštećenja ili gubitka članske kartice. Sve naknade i kazne koje se odnose na promet ili parkiranje snosi Korisnik usluge.

Korisnik usluge dužan je upravljati vozilom prema Pravilniku o korištenju vozila. Ako Korisnik usluge ne postupi sukladno odredbama ovog Sporazuma te zakonskim odredbama, svaka pogodnost vezana za smanjenje učešća u šteti neće biti primjenjiva. Paketi osiguranja također neće vrijediti ako je šteta nastala namjerno, od strane neovlaštenog člana, niti štete zbog gubitka/oštećenja dodatne i obvezne opreme vozila, ključeva i dokumenata.

Na zahtjev Spin Cityja Korisnik usluge mora proslijediti sva izvješća i dokumente koji su vezani za nesreću i pojedinog korisnika usluge kao i suputnike.

Korisnik usluge jamči da će sve podatke vezane za PIN broj, lozinke ili slične vrste pristupnih kodova čuvati kao tajnu i da ih neće učiniti pristupačnim trećim osobama, što uključuje davanje podsjetnika za lozinke, PIN-ove ili slične vrste pristupnih kodova na ili blizu članske kartice ili drugih pristupnih uređaja. U niti jednom trenutku lozinke, pristupni PIN-ovi ili slične vrte pristupnih kodova ne smiju biti snimljeni u pisanom ili elektroničkom obliku. Ako Korisnik usluge postupi suprotno odredbama prethodnog stavka, odgovarat će za sve troškove/štetu koja nastane Davatelju usluge. Ako Korisnik usluge ima razloga vjerovati da treća osoba posjeduje neovlašteno znanje lozinke, PIN-a ili slične vrste pristupnih kodova, Korisnik usluge mora promijeniti kompromitiranu lozinku, PIN ili sličnu vrstu pristupnog koda.

5.3. Korisnik usluge dužan je po završetku korištenja ostaviti vozilo čisto i u ispravnom stanju te oslobođeno od svih stvari u vlasništvu Korisnika usluge.

Ako je vozilo po završetku korištenja ostavljeno u zaprljanom stanju ili je u istom Korisnik usluge ostavio bilo kakvu vrstu otpada, Korisnik usluge će snositi sve troškove potrebnog čišćenja vozila.

Vozilo mora biti po završetku korištenja biti ostavljeno sa svom pripadajućom dokumentacijom i opremom navedenom u Popisu dokumentacije i opreme. Korisnik usluge se smatra odgovornim za svu dokumentaciju i opremu te u slučaju da po završetku korištenja vozila od strane Korisnika usluge nedostaje bilo kakva dokumentacija i oprema iz Popisa dokumentacije i opreme, Korisnik usluge će snositi troškove izrade novih po cijenama definiranim Pravilnikom o naknadama.

Davatelj usluge ne odgovara za gubitak stvari koje je Korisnik usluge ostavio u vozilu suprotno odredbama prethodnog članka.

Korisnik usluge je dužan osigurati da se vozilo koristi samo u uvjetima koji su pouzdani i koji udovoljavaju tehničkim značajkama vozila, voziti na način koji potiče što manju potrošnju goriva, odnosno električne energije te parkirati vozilo u skladu sa Pravilnikom o parkiranju.

Osim ako je zabranjeno važećim zakonom, Korisnik usluge će dozvoliti Spin Cityju snimanje telefonskog razgovora u vezi s članstvom, a kako bi se istražila pravna pitanja i/ili unaprijedila usluga.

Na zahtjev Spin Cityja Korisnik usluge će dati informaciju o točnoj adresi/lokaciji bilo kojeg Spin City vozila koje koristi te će dopustiti uvid u bilo koje Spin City vozilo od strane treće osobe koju odredi Davatelj usluge, predstavnicima nadležnih i drugih zakonom ovlaštenih institucija.

5.4. Korisnik usluge izričito, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, prihvaća da ne smije koristiti vozilo u sljedeće svrhe:

– za bilo koju vrstu sportskih natjecanja ili događaje kojima je cilj postizanja maksimalne brzine

– testiranje vozila u bilo koju svrhu ili za potrebe poduke vožnje

– na jako oštećenim kolnicima ili makadamu

– za komercijalni prijevoz putnika

– za davanje vozila u najam trećim osobama, posuditi ili na bilo koji način omogućiti korištenje vozila od strane trećih osoba

– koristiti karticu za gorivo za druge potrebe, osim za ono vozilo za koje je kartica dodijeljena

– sudjelovati u bilo kakvoj ometajućoj aktivnosti koja je zabranjena važećim zakonima i drugim propisima i/ili koristiti bilo koji ručni električni uređaj za vrijeme upravljanja vozilom

– prevoziti stvari vozilom koje bi zbog svoje veličine, oblika ili težine negativno utjecale na sigurnost upravljanja vozilom ili oštetile unutrašnjost automobile

– za počinjenje bilo kakvih protuzakonitih djela ili aktivnosti

– prijevoz zapaljivih, toksičnih ili nekih drugih opasnih sredstava i materijala

– prijevoz životinja bez izričitog dopuštenja Davatelja usluge uz izuzetak životinje vodiča u pratnji člana ili putnika s invaliditetom, kada životinja mora biti u za to predviđenoj košari i/ili osigurati zaštitu sjedala

– bilo koju vrstu puta izvan granica RH bez izričitog dopuštenja Davatelja usluge

– u bilo kakve protupravne, nezakonite i kriminalne svrhe.

5.5. Zabranjuje se Korisniku usluge

– uporaba vozila pod utjecajem alkohola (dozvoljena količina alkohola u organizmu je 0,00 ‰), narkotika ili bilo kakvih opojnih sredstava koji mogu utjecati na sposobnost upravljanja vozilom

– prijevoz djece mlađe od 12 godina ako Korisnik usluge ne raspolaže odgovarajućom autosjedalicom,

– uprljati unutrašnjost vozila ili ostaviti smeće bilo koje vrste u vozilu

– uklanjati opremu koja je integrirana u vozilo ili je dio opreme vozila

– osobno vršiti ili odobriti trećim osobama popravke ili preinake na ili u vozilu

– koristiti vozilo na neprikladan, nemaran ili nasilan način ili na bilo koji drugi način koji se smatra neprikladnim od strane Spin Cityja, prema slobodnoj procjeni Davatelja usluge

– dozvoliti uporabu i upravljanje vozilom bilo kojoj osobi koja se ne smatra Korisnikom usluge, uključujući pojedince koji su i sami korisnici Spin City usluge, ali nisu putem svojeg korisničkog računa pokrenuli putovanje

– dozvoliti da u vozilu istodobno bude više od četiri osobe, uključujući i vozača

– pušiti u vozilu ili dozvoliti suputnicima pušiti u vozilu

– korištenje vozila na temelju dopuštenja Davatelja usluge koje je ishođeno davanjem lažnih podataka.

5.6. Korisnik usluge ne smije uništiti, pokvariti, mijenjati, prilagođavati ili na bilo koji drugi način manipulirati ni reprogramirati člansku karticu, kao ni program aktivacije i/ili deaktivacije instaliran u vozila kojima raspolaže Davatelj usluga ili bilo koji drugi objekt u vlasništvu Davatelja usluge.

5.7. Navedena ograničenja su kumulativna i svako od njih se primjenjuje na svako korištenje, upravljanje i vožnju iznajmljenog vozila. Davatelj usluge se ne smatra odgovornim za bilo kakvu štetu ili gubitak uzrokovan nepoštivanjem navedenih ograničenja od strane korisnika.

5.8. Ako tijekom vožnje ili po završetku vožnje razina goriva padne na razinu 60 % ili niže odnosno baterija 25 % ili niže od punog kapaciteta, Korisnik usluge može napuniti rezervoar vozila/priključiti vozilo na javno dostupnu punionicu te će za isto dobiti nagradne minute u iznosu utvrđenom Pravilnikom o korištenju usluga.

Korisnik ne smije završiti korištenje električnog vozila ispod minimalne razine napunjenosti baterije koja iznosi 10% od ukupne razine napunjenosti baterije, a koja se očitava u sustavu Davatelja usluge. U suprotnom snosi odgovornost i moguće troškove servisiranja vozila i baterije, kao i sve dodatne troškove prouzročene završavanjem korištenja vozila ispod minimalne razine napunjenosti baterije.

Korisnik Usluge u vozilu može imati na raspolaganju INA karticu koju će koristiti isključivo za plaćanje pogonskog goriva Spin City vozila.

Bilo kakva zlouporaba INA-ine kartice od strane Korisnika usluge predstavlja kazneno djelo te je u tom slučaju Korisnik usluge dužen Davatelj usluge nadoknaditi prouzročenu štetu.

5.9. Korisnik usluge ovlašćuje Davatelja usluge da putem svojih uređaja i sustava instaliranih u vozilu prati i evidentira na kojoj lokaciji se vozilo nalazi, odnosno je li Korisnik usluge poštuje odredbe o korištenju vozila. Ako utvrdi da je npr., ali ne ograničavajući se na isto, korištenje vozila završeno izvan dopuštene Zone, ako je razina goriva odnosno razina električne energije tijekom korištenja postala nedovoljna za daljnji pogon vozila itd., Davatelj usluge će poslati obavijest Korisniku usluge putem aplikacije ili putnog računala te ga upozoriti da krši odredbe ovog Sporazuma, te u tom slučaju Davatelj usluge zadržava pravo naplatiti sve zbog toga nastale troškove sukladno Pravilniku o naknadama.

5.10. Korisnik usluge je u slučaju kršenja ugovornih odredbi koje se odnose na neku nenovčanu obvezu dužan Davatelju usluga platiti ugovornu kaznu u maksimalnom iznosu od 7.000,00 kn, a koji točan iznos ugovorne kazne će odrediti Pružatelj usluge imajući u vidu stupanj i posljedice kršenja ugovornih odredbi.

5.11. Korisnik usluge po vlastitoj odluci i nahođenju dopušta da se vozilom prevoze i suputnici, s tim da Korisnik usluge neopozivo odgovara i za štetu nastalu Davatelju usluge od strane suputnika i za eventualnu štetu nastalu suputnicima za vrijeme korištenja vozila.

 1. Trajanje

6.1. Početak naplate usluge definiran je Pravilnikom o korištenju vozila. Naknada će biti naplaćena i u slučaju kršenja odredbi ovog ugovora, odnosno ako vozilo bude korišteno od strane treće osobe, a kako je definirano Pravilnikom o naknadama.

6.2. Korisnik usluge stupa u ugovorni odnos korištenja vozila s Davateljem usluge putem Spin City aplikacije (Android i iOS) koja omogućuje lociranje vozila na mapi, rezervaciju vozila, otključavanje i zaključavanje vozila te pregled povijesti korištenja usluge.

Ako početak korištenja usluge putem aplikacije nije moguć, tada će se vozilo početi koristiti od strane Korisnika usluge od trenutka prislanjanja Članske iskaznice na čitač kartice instaliran na unutarnju stranu vjetrobranskog stakla vozila.

Način započinjanja korištenja usluge je detaljnije reguliran Pravilnikom o korištenju vozila.

6.3. Korisnik usluge smije koristiti vozilo samo u okviru dopuštenog područja djelovanja određenog ovim Sporazumom.

U slučaju da Korisnik usluge završi korištenje usluge izvan dopuštene zone, Korisnik usluge će biti osobno odgovoran te će mu se naplatiti ugovorna kazna u maksimalnom iznosu od 7.000,00 kn, a koji točan iznos ugovorne kazne će odrediti Pružatelj usluge imajući u vidu stupanj i posljedice kršenja ugovornih odredbi, sve to bez obzira na krivnju Korisnika usluge.

6.4. Smatra se da korištenje usluge prestaje u trenutku kada su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

– povratom vozila na lokaciju unutar Zone određene Pravilnikom o parkiranju

– povratom ključa te kartice goriva u predviđene utore putnog računala u pretincu vozila

– zatvoreni svi prozori i vrata na vozilu te pogašena sva svjetla i ostala signalizacija na vozilu

– kada Korisnik usluge primjenom Spin City aplikacije (Android ili iOS) završi uporabu, odnosno ako isto Korisnik nije u mogućnosti putem aplikacije, koristi RFID karticu koju je potrebno prisloniti do terminala-čitača kartice instaliranom s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila, na strani vozača

– kada Davatelj usluge Korisniku usluge putem aplikacije, odnosno terminala-čitača kartice potvrdi da je korištenje završeno te da je vozilo sada slobodno.

Sve dok sve navedene stavke nisu ispunjene u cijelosti, smatrat će se da razdoblje korištenja još uvijek traje te će se Korisniku usluge zaračunati trošak korištenja usluge sve dok završetak korištenja vozila ne bude izvršen na utvrđeni način.

6.5. Ako završetak korištenja nije moguć zbog gubitka ili loše mobilne internetske mreže, Korisnik usluge je dužan preparkirati vozilo na lokaciju unutar Zone određene Pravilnikom o parkiranju i pokušati opet izvršiti prekid korištenja vozila.

Ako je i nakon što je vozilo parkirano na novu lokaciju prekid korištenja vozila nemoguće sprovesti isključivo iz tehničkih razloga, Korisnik usluge je dužan odmah o tome obavijestiti pozivni centar Davatelja usluge koji će u tom slučaju izvršiti završetak korištenja usluge putem centrale.

6.6. Korisnik usluge može koristiti vozilo najduže u neprekinutom vremenskom trajanju od 48 sati.

Ako Korisnik ne prekine korištenje usluge u datom mu roku, smatrat će se da je isto prekinuto od strane Davatelja usluge istekom 48. sata od početnog vremena vožnje. Davatelj usluge nije dužan o tome posebno izvijestiti Korisnika usluge.

Sve dok vozilo ne bude vraćeno u Zonu i putovanje okončano na propisan način, Korisnik usluge će snositi naknade i/ili ugovornu kaznu u maksimalnom iznosu od 7.000,00 kn, a koji točan iznos ugovorne kazne će odrediti Pružatelj usluge imajući u vidu stupanj i posljedice kršenja ugovornih odredbi.

 1. Naknada za korištenje i druga plaćanja

7.1. Iznos naknada za korištenje vozila Davatelja usluga kao i s tim povezane usluge određene su Pravilnikom o naknadama. Korisnik usluge je dužan platiti ukupan iznos naknade za korištenje vozila u danom mu roku, a koji će se obračunati po prekidu korištenja vozila, sukladno Pravilniku o naknadama.

7.2. Korisnik usluge može vršiti plaćanje naknada na osnovu unaprijed izvršenih uplata evidentiranih na korisničkom računu sukladno Pravilniku o naknadama.

Plaćanja će se vršiti putem Mastercard, Amex, Visa, Maestro ili drugom kreditnom karticom koju će izričito odobriti Davatelj usluge prema vlastitoj procjeni. Korisnik može nakon registracije plaćati i drugim ne-kreditnim karticama, ali je kod registracije i prvog plaćanja dužan dati broj valjane kreditne kartice. Iznos jednokratne naknade za registraciju se ne može refundirati nakon izršenog plaćanja registracijske naknade.

7.3. Korisnik usluge se obvezuje da će na svome korisničkom računu odnosno na kartici za plaćanje imati dovoljno sredstava kako bi se mogle namiriti postojeće obveze.

Korisnik usluge ovlašćuje Davatelja usluge, uključujući i njegove zaposlenike ili drugu osobu koju Davatelj usluge ovlasti, da izvrši naplatu naknada koristeći podatke o uplatama evidentiranim na korisničkom računu Korisnika usluge.

7.4. Nakon prekida korištenja vozila Korisniku usluge bit će dostavljena faktura putem e-maila, a faktura će biti evidentirana na korisničkom računu Korisnika usluge.

7.5. U slučaju da Korisnik usluge nema dostatnih sredstava na svome korisničkom računu, dužan je podmiriti fakturu najkasnije u roku od osam dana od dana slanja fakture.

7.6. Ako naplata naknada bude odbijena uslijed nedostatka sredstava na računu Korisnika usluge (ili na korisničkom računu Korisnika usluge ili na kreditnim karticama Korisnika usluge), Davatelj usluge može privremeno i/ili trajno obustaviti mogućnost korištenja usluge takvom Korisniku usluge.

7.7. Korisnik usluge je dužan redovno dostavljati i/ili omogućiti pristup Davatelju usluge o svojoj platežnoj sposobnosti. U slučaju davanja netočnih ili nepotpunih podataka Davatelj usluge je ovlašten jednostrano raskinuti sporazum te pozvati Korisnika na plaćanje svih dospjelih tražbina.

 1. Posebne naknade i izdaci

8.1. Korisnik usluge dužan je platiti Davatelju usluge posebne naknade kao što su (ne ograničavajući se samo na navedeno):

– trošak zamjene oštećene ili izgubljene članske kartice

– troškovi izdavanja preslika dokumenata, potvrda ili punomoći, naknade za prefakturiranje, slanje opomena

– troškovi lociranja i povrata vozila ako Korisnik usluge ne ostavi vozilo na predviđenoj lokaciji, sukladno Pravilniku o parkiranju

– troškovi skladištenja, oduzimanje imovine, čišćenja prekomjerno zaprljanog vozila.

8.2. Korisnik usluge dužan je platiti Davatelju usluge izdatke, odnosno sva plaćanja koja se u svezi s predmetnim pravnim poslom, odnosno kratkotrajnim najmom vozila, kao što su:

– pristojbe, davanja, naknade, nagrade, troškove javnog bilježnika, odvjetnika, konzultanta, procjenitelja, vještaka, agenta za naplatu tražbina i troškove drugih stručnih osoba koje angažira Davatelj usluga. Također i svaku kaznu, naknadu ili drugu obvezu koja nastane za Davatelja usluge kao posljedica vođenja građanskopravnog, kaznenog, prekršajnog ili nekog drugog postupka protiv Davatelja usluge ili njegovog djelatnika u vezi s poslom najma vozila.

8.3. Korisnik usluge odgovara za sve povrede zakonskih i ostalih važećih propisa koji se odnose na korištenje vozila Davatelja usluge te preuzima odgovornost za sve sankcije i ostale štetne posljedice koje bi proizašle iz povrede zakonskih i ostalih važećih propisa kao npr.:

– oštećenja na vozilu koje je predmetom ovoga ugovora nastala kao posljedica prometne nesreće, ili uslijed upravljanja i korištenja od strane Korisnika usluge do visine štete procijenjene od strane stručne osobe koju odredi Davatelj usluge bez obzira na uzrok oštećenja

– u slučaju otuđenja vozila, Korisnik usluge dužan je namiriti Davatelju usluge štetu u visini tržišne vrijednosti vozila, ako je do otuđenja vozila došlo zbog krivnje ili nemara Korisnika usluge

– naknadu štete u visini umanjene vrijednosti vozila kao posljedica oštećenja ili uništenja vozila do kojeg je došlo uslijed nemara Korisnika usluge.

8.4. Korisnik usluge odgovara za bilo koju štetu nanesenu trećim osobama u vezi s korištenjem vozila Davatelja usluge i dužan je otkloniti od Davatelja usluge svaki zahtjev treće osobe u vezi s tim.

8.5. Visinu točno određenih naknada i izdataka Davatelj usluge može po vlastitom nahođenju propisati Pravilnikom o naknadama, ali isto eventualno propisivanje ni na koji način ne ograničava odgovornost Korisnika usluge.

 1. Oštećenje, kvar, prometna nesreća, krađa i gubitak dokumentacije

9.1. Ako je vozilo sudjelovalo u prometnoj nesreći, oštećeno, razbijeno ili zahtijeva popravak ili spašavanje, bez obzira na uzrok, Korisnik usluge mora odmah obavijestiti Davatelja usluge o nastalom slučaju i popuniti izvješće o događaju/šteti, te osigurati vozilo od propadanja i nastupa još veće štete.

9.2. Korisnik usluge ne smije organizirati ili poduzimati bilo kakve popravke bez odobrenja Davatelja usluge, osim u mjeri u kojoj je to potrebno kako bi se spriječilo daljnje štete na vozilu ili ostaloj imovini.

9.3 U slučaju prometne nesreće ili krađe/nestanka vozila Korisnik usluge je obvezan nazvati pozivni centar Davatelja usluge i pozvati policiju i zatražiti zapisnik o događaju.

9.4 Trošak prijave i ponovne izrade izgubljene popratne dokumentacije za vozilo naplaćuje se Korisniku usluge.

    10. Odgovornost Korisnika usluge

10.1. Osim ako je za štetu i oštećenje vozila u potpunosti odgovorna treća osoba, Korisnik usluge je Davatelju usluge kumulativno odgovoran za (ne ograničavajući se samo na navedeno):

– bilo kakav gubitak, krađu, nestanak ili oštećenje vozila i njegovih dijelova, dodataka ili dodatne opreme

– svaku posljedičnu štetu, gubitke ili troškove nastale za Davatelja usluge, uključujući troškove popravka, spašavanja, gubitke zbog nemogućnosti iznajmljivanja vozila, ležarine, obrade šteta, pravne troškove i dr.

– svaki gubitak ili oštećenje putnika u vozilu, trećih osoba, njihovih vozila i imovine nastalih tijekom trajanja najma.

10.2. Korisnik usluge je u smislu prethodnog stavka osobito odgovoran za štete i gubitke nastale zbog:

– nepoštivanja ovog Sporazuma i važećih propisa

– ako uslijed nepravilne uporabe vozila ili krivnje Korisnika usluge dođe do oštećenja motora ili pogonskog mehanizma vozila

– ako je ove štete izazvao neovlašteni korisnik ili vozač.

10.3. Korisnik usluge odgovara i za svu drugu štetu nastalu uslijed nepridržavanja odredbi ovog Sporazuma i propisa.

10.4. Za svaku neprijavljenu štetu koja se ustanovi od strane Davatelja usluge smatrat će se da je odgovorna zadnja osoba, tj. zadnji Korisnik usluge koji je koristio predmetno vozilo.

 1. Osiguranje

11.1. Vozila Davatelja usluga su u skladu sa zakonskim propisima i uvjetima osiguranja osigurana za štete koje uporabom vozila mogu nastati trećim osobama zbog smrti, tjelesne ozljede, narušavanja zdravlja, uništenja ili oštećenja stvari za vrijeme korištenja vozila od strane Korisnika usluge s ugovorenim učešćem u šteti (franšizom) određenom Pravilnikom o naknadama. Ova vrsta osiguranja u određenim slučajevima neće biti dostatna da pokrije možebitnu odgovornost Korisnika usluge u slučaju prometne nesreće ili sličnog štetnog događaja, a na što Korisnik usluge izričito pristaje. Sukladno navedenom, Korisnik usluge može s Davateljem usluge ugovoriti dodatno osiguranje kojim će dodatno smanjiti odgovornost Korisnika usluge.

Davatelj usluge omogućuje Korisniku usluge otkup odgovornosti u materijalnim troškovima i šteti i to:

Instant Care (CDW) – naknada za smanjenje odgovornosti Korisnika u materijalnim troškovima i šteti. Ako Korisnik usluge aktivira Instant Care paket, odgovara za štetu najviše do 900,00 kuna. Instant Care moguće je aktivirati preko aplikacije, neposredno prije početka korištenja usluge. Paket osiguranja vrijedi za pojedinačno korištenje usluge odnosno pojedinačni najam vozila.

City Care 30 (CDW+) – mjesečni otkup odgovornosti u materijalim troškovima i šteti. Korisnik usluge može se pretplatiti na isključenje odgovornosti te biti oslobođen od troškova za eventualnu štetu. City Care 30 paket osiguranja moguće je aktivirati preko internetske stranice. Paket osiguranja automatski se obnavlja svakih trideset dana, a odnosi se na svako Korisnikovo korištenje usluge odnosno za svaku obavljenu vožnju u navedenom periodu.

City Care 365 (CDW+) – godišnji otkup odgovornosti u materijalnim troškovima i šteti. Korisnik usluge se isključuje iz odgovornosti te ne snosi nikakve troškove za eventualnu štetu kroz period od godinu dana. City Care 365 paket osiguranja vrijedi 365 dana odnosno godinu dana od dana aktivacije preko internet stranice, a odnosi se svako Korisnikovo korištenje usluge tijekom navedenog perioda.
11.2. Ovo osiguranje može biti nevažeće u slučaju da Korisnik usluge prekrši bilo koju odredbu ovog Sporazuma, zakonskih propisa i uvjeta osiguranja, u kojem slučaju Korisnik usluge pristaje da će nadoknaditi odnosno regresirati Davatelju usluga sve izdatke s tim u svezi, ako Davatelj usluge bude obvezan na naknadu štete trećoj osobi ili njihovom osiguravatelju.

11.3. Odgovornost Korisnika usluge za štetu iz točke 10 Sporazuma (osim odgovornosti za nestanak dodatne opreme i dijelova vozila) može se ograničiti do iznosa učešća u šteti, plaćanjem dodatka/naknade/paketa osiguranja prema važećem cjeniku Davatelja usluge i to pod uvjetom da Korisnik štetu nije uzrokovao kršenjem odredbi ovog Sporazuma i zakonskih propisa odnosno namjerno ili nepravilnom uporabom.

11.4. Da bi ostvario pravo na ograničenje odgovornosti iz prethodnih stavaka ove točke Sporazuma, Korisnik usluge je dužan dokazati da je vozilo pravilno koristio, da se pridržavao ovog Sporazuma i propisa, kao i odgovornost treće strane za nastanak štete vjerodostojnom dokumentacijom (policijski zapisnik, europsko izvješće i dr.) i to najkasnije prilikom vraćanja vozila/završetka najma odnosno prilikom obračuna cijene, naknada i štete od Davatelja usluge, u protivnom tada neće moći koristiti ograničenje odgovornosti. Ako pak Korisnik usluge naknadno dokaže vjerodostojnom dokumentacijom (policijski zapisnik, odluka suda ili drugog nadležnog tijela i sl.) da je treća strana u potpunosti odgovorna za nastanak štete, Davatelj usluge će takvom Korisniku vratiti naplaćeni iznos štete u roku 15 dana od dana donošenja odluke Davatelja usluge o vraćanju sredstava.

 1. Raskid sporazuma

12.1. Davatelj usluge može pisanom izjavom raskinuti ovaj Sporazum iz sljedećih razloga:

– u slučaju nepoštivanja bilo koje odredbe ovog Sporazuma, odnosno neizvršavanja ili nepravovremenog izvršavanja ili propuštanja bilo koje obveze Korisnika usluge iz ovog sporazuma

– u slučaju kršenja zakonskih i podzakonskih propisa od strane Korisnika usluge na način koji može utjecati na ispunjenje obveza Korisnika usluge

– ako Korisnik usluge dostavi netočne podatke o sebi ili ne dojavi promjenu tih podataka uključujući i nedavanje informacija bitnih za izvršenje ugovornih obveza ili se naknadno utvrdi da je dozvolio neovlaštenoj osobi uporabu vozila.

12.2. Korisnik usluge izričito izjavljuje da je upoznat i suglasan s mogućnošću jednostranog raskida ugovora sklopljenog na daljinu u roku od 14 dana, a koja se u ovom slučaju isključuje sukladno čl. 79 Zakona o zaštiti potrošača NN 41/14110/15), s obzirom na to da je Davatelj usluge davanjem vozila na korištenje Korisniku usluge u potpunosti ispunio ugovor o uslugama, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak, odnosno zahtjev Korisnika usluge, a koji potvrđuje da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena.

Korisnik usluge izričito potvrđuje da nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz prethodnog stavka ovog članka budući je predmet sporazuma pružanje usluge najma vozila, tj. Spin City usluge koja će biti pružena određenog datuma, odnosno u određenom razdoblju.

Iznimno, Korisnik usluge može jednostrano raskinuti ugovor isključivo u slučaju da Korisnik usluge u periodu dužem od 30 dana ne može koristiti  Spin City usluge i to isključivo krivnjom Davatelja usluge.

12.3. Pisanu izjavu o raskidu Sporazuma Davatelj usluge uputit će Korisniku usluge u skladu s odredbama o obavještenju. Sporazum će se smatrati raskinutim u trenutku slanja pismene obavijesti o raskidu ugovora od strane Korisnika usluge.

12.4. U slučaju raskida, Korisnik usluge je dužan odmah platiti sva dugovanja i sve dospjele nenamirene tražbine i naknade. Korisnik usluge je dužan nadoknaditi svaku štetu koju pretrpi Davatelj usluge u vezi s ovim pravnim poslom i to odmah nakon što ga Davatelj usluge na to pozove. Korisnik usluge bezuvjetno ovlašćuje da Davatelj usluge odredi visinu za naknadu štete angažirajući procjenitelja ili vještaka ili da sam izračuna visinu naknade. Korisnik usluge ovlašćuje Davatelja usluge da visinu svojih potraživanja dokazuju izvatkom iz poslovnih knjiga.

 1. Obavještavanje, osobni podaci

13.1. Sva komunikacija i obavijesti između Davatelja usluge i Korisnika usluge vršit će se pisanim putem i to na sljedeći način:

– putem e-mail korespondencije između Davatelja usluge i Korisnika usluge na e-mail adresu koju je Korisnik usluge dostavio Davatelju usluge

– preporučenom poštom na adresu Korisnika usluge dostavljenu Davatelju usluge

– putem web-stranica Davatelja usluga.

13.2. Korisnik usluge dužan je odmah obavijestiti Davatelja usluge o svakoj promjeni adrese prebivališta i/ili boravišta i drugim osobnim podacima, e-mail adrese, broja mobilnog telefona, bankovnih računa s kojih vrši plaćanja, kao i o svim možebitnim ograničenjima u pogledu sposobnosti i mogućnosti upravljanja vozilom

13.3. Adrese na koje će se obavljati obavještavanje su one adrese naznačene prilikom registracije Korisnika usluge. Korisnik usluge dužan je bez odlaganja obavijestiti Davatelja usluge o promjeni adrese. U slučaju da to ne učini, smatrat će se urednim obavještavanjem i slanje obavijesti na adresu naznačenu prilikom registracije ili drugu adresu o kojoj je Korisnik usluge obavijestio Davatelja usluge, ako Davatelj usluge raspolaže dokazom o slanju obavijesti na takvu adresu; u takvom slučaju primitkom pismene obavijesti smatrat će se dan kada je pismena obavijest poslana Primatelju usluge.

13.4. Korisnik usluge je suglasan da Davatelj usluge prikuplja i obrađuje njegove osobne podatke u svrhe koje su u svezi s ovim Sporazumom.

 1. Rješavanje sporova

14.1. Sve sporove proizašle iz /ili u svezi sa Sporazumom, uključujući i sporove koji se odnose na tumačenje, primjenu ili valjanost Sporazuma, ugovorne strane će pokušati riješiti mirnim putem, a u slučaju neuspjeha za rješavanje sporova bit će nadležan stvarno nadležan sud u Zagrebu.

 1. Ništavnost i pobojnost pojedinih odredbi

15.1. Eventualna ništavnost i/ili pobojnost neke od odredbi Sporazuma ne povlači za sobom ništavnost cijelog Sporazuma. U tom slučaju, stranke će nevaljanu odredbu zamijeniti valjanom, odnosno onom koja odgovara svrsi Sporazuma.

 1. Promijenjene okolnosti

16.1. Davatelj i Korisnik usluge odriču se prava na pozivanje na institut promijenjenih okolnosti.

 1. Suglasnost

17.1. Korisnik Usluge potvrđuje da je razumio sadržaj ovoga Sporazuma i da ga u cijelosti i bezuvjetno prihvaća, te da je označavanjem polja “pročitao/la sam i slažem se s uvjetima Sporazuma” elektronski sklopio/la Sporazum s Davateljem usluge.