Cjenik

Spin City Cjenik

PRAVILNIK O NAKNADAMA

U ovom cjeniku pod pojmom „potrošač“ smatra se fizička osoba koja sklapa Sporazum izvan svoje poslovne djelatnosti ili slobodnog zanimanja. Urban Mobility d.o.o. u svom poslovanju s potrošačima, za obavljanje određenih usluga/poslova naplaćuje naknade.

1. Stanka se obračunava u periodu između vožnji.

2. Naplaćuju se nakon prijeđenih 200 kilometara po pojedinačnom najmu. Kod paketa Spin na sat dodatni kilometri naplaćuju se nakon prijeđenog broja kilometara iz pojedinog Spin na sat paketa.

3. Ako je za vrijeme rezervacije započeta vožnja, sljedeća rezervacija opet je besplatna. Ako između rezervacija nije bilo vožnje, svaka nova rezervacija u sljedeća dva sata naplaćuje se od prve minute. U periodu od ponedjeljka do petka od 00.00 h do 05.00 h sve rezervacije su besplatne.

4. MINUTE STANKE UKLJUČENE SU U VRIJEME PAKETA SPIN NA SAT. Spin na sat paketi aktiviraju se isključivo putem aplikacije prije korištenja vozila. Ako je prethodno zakupljen jedan od drugih paketa, po aktivaciji putem aplikacije, automatski se prelazi na korištenje Spin na sat paketa.

Spin na sat paketi mogu se iskoristiti isključivo jednokratno. U pakete je uključen PIA (Personal Insurance Afreement) i CDW (Collision Damage Weiver) – udio u šteti do franšize od 300 eur (2.260,35 kn). Spin na sat paketi mogu se iskoristiti isključivo jednokratno.

5. Nakon isteka sati iz paketa Spin na sat, cijena vožnje naplaćuje se 0,29 eur/min (2,19 kn/min).

6. Nakon prijeđenih kilometara koji su uključeni u paket Spin na sat, svaki dodatni kilometar naplaćuje se 0.25 eur/km (1.88 kn/km).

7. Prepaid minute nemaju vremenski ograničen period potrošnje.

8. Spin ‘n Save paketi vrijede 30 dana od trenutka aktivacije na internetskoj stranici www.spincity.hr i automatski se obnavljaju svakih 30 dana. Isključivo jedan Spin ‘n Save paket može biti aktiviran u datom trenutku. Ako je jedan Spin ‘n Save paket već aktiviran, drugi paket je moguće zakupiti. Drugi Spin ‘n Save paket bit će aktiviran nakon isteka obračunskog razdoblja prethodno zakupljenog paketa.

Ne postoji mogućnost prijenosa neiskorištenih minuta u sljedeći mjesec. Nakon potrošenih minuta iz Spin ‘n Save paketa unutar 30 dana, korištenje vozila naplaćuje se po redovnom cjeniku. Minute parkiranja (stanka između vožnji) nisu uključene u minute paketa i naplaćuju se prema redovnom cjeniku.

Ako se nakon aktivacije Spin ‘n Save paketa zakupi Spin Prepaid paket ili postoje bonus minute za vožnju, nakon potrošenih minuta iz Spin ‘n Save paketa najprije je koriste bonus minute i potom minute iz prepaid paketa.

Ako na korisničkom profilu nema bonus minuta ili minuta iz Spin Prepaid paketa, obračunava se osnovna cijena vožnje po minuti u iznosu od 0,29 eur (2,19 kn). Paket Spin ‘n Save može se deaktivirati preko internetskih stranica Spin Cityja prije isteka od 30 dana. U pakete je uključen PIA (Personal Insurance Afreement) i CDW (Collision Damage Weiver) – udio u šteti, franšiza do 300,00 eur (2.260,35 eur).

9. Po pojedinoj vožnji uključeno je 200 kilometara. Nakon prijeđenih 200 kilometara, svaki dodatni kilometar naplaćuje se 0,25 eur/km (1,88 kn/km). 

Paket se automatski obnavlja svakih 30 dana.

10. Kupnjom Instant Care paketa, Korisnik usluge smanjuje sudjelovanje u materijalnim troškovima i šteti – franšizi u iznosu do 150,00 eur (1.130,18 kn). Instant Care paket moguće je aktivirati za svaku pojedinu vožnju putem mobilne aplikacije.

11. Paket City Care 30 isključuje sudjelovanje u materijalnim troškovima i šteti u cijelosti u periodu od 30 dana od dana kupnje. Kupnja i aktivacija putem korisničkog profila na internetskim stranicama Spin Cityja.

12. Paket City Care 365 isključuje sudjelovanje u materijalnim troškovima i šteti u cijelosti u periodu od 365 dana od dana kupnje. Kupnja i aktivacija putem korisničkog profila na internetskim stranicama Spin Cityja.

Generalne napomene:

Sve cijene izražene su u euro valuti sa pripadajućim PDV-om, dok su u zagradama cijene u kunskoj valuti sa PDV-om.

U slučaju odustajanja klijenta od ugovorenog posla za koji je Urban Mobility d.o.o. (Davatelj usluge) već izvršio uslugu, Korisnik usluge je dužan podmiriti obračunati trošak koji je Davatelj usluge imao do tog trenutka.

Urban Mobility d.o.o. osim naknada ima pravo naplatiti od Korisnika usluge i stvarne troškove koji nastaju pri vršenju usluga, a koji uključuju:

a) poštarine za preporučene, ekspresne, avionske pošiljke, pakete te ostale troškove vezane uz dostavu dokumenata i prijenos poruka

b) premije osiguranja i sl. koji se plaćaju za račun Korisnika usluge

c) troškove koje zaračunava FINA i poslovne banke u zemlji i inozemstvu, a koji nastaju pri izvršavanju poslova

d) eventualne sudske i javnobilježničke troškove koji nastaju u svezi pružanja usluga

e) troškove ostalih sudionika uključenih u pružanje usluge (npr. treće osobe angažirane za naplatu ili vraćanje objekta i dr.).

Urban Mobility d.o.o. naknadu naplaćuje unaprijed ili u trenutku obavljanja usluge, a stvarni se troškovi zaračunavaju u trenutku nastajanja odnosno saznanja o nastanku troška.

Cijene izražene u kunama konvertirane su prema fiksnom tečaju konverzije 1 eur = 7.53450 kn.

Ovaj cjenik primjenjuje se od 27. veljače 2023. godine.

Urban Mobility d.o.o.